Reglement kledinglease

De uitvoerende taken met betrekking tot aanschaf, vervanging, (voorraad)beheer, etc. liggen bij een door het Bestuur aangewezen Kledingcommissie. Daarnaast is de Kledingcommissie het aanspreekpunt binnen de vereniging voor alle zaken met betrekking tot kleding. Om er voor te zorgen dat een en ander ordelijk verloopt zijn onderstaande regels opgesteld.

- Elk spelend lid betaalt per kwartaal een bijdrage voor een voetbaltenue zoals door DETO beschikbaar gesteld.

 - De kwartaalbijdrage kan, eenmaal vastgesteld, alleen worden aangepast met goedkeuring van de leden tijdens de jaarlijks te houden Algemene Ledenvergadering en is onderdeel van het contributiebedrag

- Een aanpassing van de bijdrage behoeft geen goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering in geval van:

– aanpassing naar aanleiding van een gewijzigd BTW-tarief

– aanpassing als gevolg van een inflatiecorrectie (zoals jaarlijks landelijk is vastgesteld)

- De wedstrijdtenues en teamtassen worden aangeschaft door de vereniging en blijven derhalve ook altijd eigendom van DETO

- De wedstrijdtenues worden aan het begin van de competitie per team in een team-tas uitgereikt aan de leider (= ontvanger) van elk team.

- De ontvanger tekent voor ontvangst en instemming van het reglement; de ontvanger neemt daarmee de verantwoordelijkheid op zich om toe zien op het eigenlijk gebruik en onderhoud van het wedstrijdtenue.

- Indien de ontvanger de verantwoordelijkheden gedurende het seizoen overdraagt, dient dit voorafgaand gecommuniceerd te worden met de betreffende coördinator. Een wisseling van bijvoorbeeld leider (gedurende het seizoen), heeft derhalve geen invloed op verplichtingen van het team en de nieuwe leider met betrekking tot het reglement.

- Het team is verantwoordelijk voor het goed beheren en netjes houden van de ter beschikking gestelde tenues. Tenues dienen te allen tijde bij elkaar te blijven in de daarvoor beschikbaar gestelde teamtas en zijn derhalve teamgebonden.

- De tenues mogen uitsluitend gebruikt worden bij (sport) activiteiten van DETO.

- De leden van een team (incl. de wisselspelers) zijn verplicht de ter beschikking gestelde clubkleding tijdens de wedstrijd te dragen.

- De leider ziet er op toe dat na gebruik de tenues worden verzameld, geteld en collectief worden gewassen, zodanig dat deze weer bruikbaar zijn voor de volgende wedstrijd en de uniformiteit behouden blijft.

- Er dient gewassen te worden volgens het wasvoorschrift dat in de team-tas aanwezig is. (zie ook website)

- De leider dient een wasschema op te stellen. Dit kan per toerbeurt of door een vast persoon gebeuren.

- Bij vermissing en/of beschadiging(gedurende het seizoen) dient de leider direct het spelend lid opdracht te geven tot bestelling van nieuwe kleding.

- Nieuwe vervangende kleding dient door het betreffende lid besteld en betaald te worden via de DETO-webshop of via deze link.   

- De leider levert de tenues aan het einde van de competitie weer in en deze worden beoordeeld door de kledingcommissie (zie procedure inname en uitgifte).

- Indien bij inname de tenues niet compleet of beschadigd worden ingeleverd, zullen de door te berekenen kosten in geval van nalatigheid of verwijtbare schuld, worden verhaald op het betreffende team c.q. betreffende speler (Zie procedure inname en uitgifte).

Overige bepalingen:

- Bij een situatie waarin dit reglement niet voorziet ligt de beslissing bij het bestuur van v.v. DETO Twenterand

- Bij het toepassen van het Reglement is de meest actuele versie/ datum ervan, van toepassing.

.

s